• VOORDELIG WINKELEN

  Shop altijd met Korting!

 • Klantenservice

  7 dagen per week

Algemene Voorwaarden

 

 1. Algemeen
  1. Toegang tot en gebruik van de Website is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Indien deze Algemene Voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Website bekend worden gemaakt door middel van het publiceren van de nieuwe Algemene Voorwaarden.
  2. Door u te registreren gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
  3. De Website en alle Informatie met betrekking tot Shopperkorting.nl en haar Partners worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Website bekende gegevens. Shopperkorting.nl kan echter niet instaan, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan Shopperkorting.nl instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel. Shopperkorting.nl kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid dat de Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Shopperkorting.nl behoudt zich het recht voor om de Website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.
  4. De Informatie mag niet gezien worden als een advies of als zodanig meegewogen worden in welke beslissing dan ook.
  5. Waar één onderdeel dan wel meerdere onderdelen van deze algemene voorwaarden door een daartoe bevoegde instantie ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan komt dit onderdeel dan wel komen deze onderdelen te vervallen. Alle overige onderdelen blijven daarbij onverminderd van kracht.
  6. De gegevens die nodig zijn voor registratie worden eigendom van Shopperkorting.nl en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  7. Het lid garandeert dat de door hem/haar persoonlijke opgegeven gegevens tijdens de registratieprocedure door de persoon zelf is ingevuld. Daarnaast garandeert de deelnemer zelf akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Het is niet toegestaan dit door anderen te laten doen.
 1. Transacties en Kortingen
  1. Om in aanmerking te kunnen komen voor een Korting moet u ingelogd zijn op de Website.
  2. De Website maakt gebruik van Affiliate Hyperlinks. Om in aanmerking te kunnen komen voor een Korting is het essentieel dat u de website van een Partner bezoekt via de speciaal daarvoor bestemde Hyperlink en uw Aankoop tijdens dezelfde Sessie afrond.
  3. Wanneer u de website van een Partner, op welke wijze dan ook, al eerder heeft bezocht dan kan het, voor het tot stand brengen van een Geslaagde Transactie, noodzakelijk zijn om eerst uw Cookies te wissen.
  4. Een vergoeding wordt niet toegekend bij geretourneerde Aankopen.
  5. Shopperkorting.nl heeft geen enkele invloed op de beslissing van een Partner om een Transactie als een Geslaagde Transactie te erkennen.
  6. Bij iedere Geslaagde Transactie komt u in aanmerking voor een Korting. Deze Korting wordt u aangeboden door Shopperkorting.nl en niet door de Partner. Een Korting is afkomstig uit de Provisie die door een Partner aan Shopperkorting.nl wordt uitgekeerd na de totstandkoming van een Geslaagde Transactie. Deze Provisie wordt met u gedeeld in de vorm van een Korting.
  7. De status van een Transactie wordt door een Partner aan Shopperkorting.nl gerapporteerd. Shopperkorting.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van deze rapportage noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
  8. In het geval dat, om welke reden dan ook, een eerder toegekende Provisie door een Partner wordt teruggedraaid of verlaagd dan komt ook de gerelateerde Vergoeding te vervallen dan wel wordt deze evenredig verlaagd.
  9. In het geval dat, om welke reden dan ook, een Partner niet aan een betaalverplichting voldoet komt ook de gerelateerde Korting te vervallen.Shopperkorting.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door fouten of misbruik door een Partner noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
  10. Shopperkorting.nl geeft geen enkele garantie dat de Korting in combinatie met andere spaar- of kortingsacties kan worden gebruikt. Shopperkorting.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het afkeuren van een Transactie door een Partner op basis hiervan noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
  11. Tenzij specifiek vermeld heeft de Korting alleen betrekking op Transacties die geheel Online worden afgerond. De Korting is niet van toepassing op telefonische- of postorders en een potentiële Korting kan komen te vervallen wanneer een Transactie die Online gestart is, via welke andere methode dan ook wordt afgerond of aangepast.
  12. Zodra dit door een Partner aan Shopperkorting.nl wordt gerapporteerd is een indicatie van de hoogte van een Korting per Transactie terug te vinden in het Saldo Overzicht van uw account.
  13. Een Korting mag op geen enkele wijze worden gezien als een garantie dat u het vermelde bedrag of percentage ook daadwerkelijk als Vergoeding zult ontvangen. Shopperkorting.nl heeft geen enkele invloed op de hoogte van de Provisie die door een Partner wordt uitgekeerd.
  14. Op elke Korting kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn welke op de betreffende Partner Pagina kunnen worden nagelezen.
  15. Shopperkorting.nl behoudt zich het recht voor een Korting zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.
  16. Een Korting heeft geen geldelijke tegenwaarde totdat deze definitief door Shopperkorting.nl is vrijgegeven. Vanaf dat moment is de waarde van 1 Euro Vergoeding gelijk aan 1 Euro. Onverminderd kan Shopperkorting.nl een eerder vrijgegeven Korting alsnog verbeuren wanneer er een redelijk vermoeden bestaat van fraude of misbruik.
  17. Daar waar de Provisie of Korting gebaseerd is op een munteenheid anders dan de Euro is deze onderhevig aan de actuele wisselkoers.
 1. Uitkering
  1. Een Korting of geaccumuleerde Kortingen kunnen pas aan u worden uitgekeerd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
   1. Indien lidmaatschapkosten voor uw account gelden, zullen wij de cashback aan de accounthouder pas overmaken nadat er eerst met de cashback verdiend in dat jaar (een “jaar” is een periode van twaalf maanden vanaf de datum dat u een rekeninghouder wordt en elke verjaardag van die datum) de lidmaatschapskosten voor Shopperkorting.nl verrekend zijn..
   2. Het Vrijgegeven Saldo bedraagt minimaal 10,00 Euro.
   3. U hebt een betalingsverzoek ingediend.
   4. U hebt uw geldige persoons-, adres- en rekeninggegevens ingevoerd.
   5. Uw account verkeert in een goede staat (zie sectie 4).
  2. Shopperkorting.nl zal pogen een betalingsverzoek binnen een periode van 30 dagen af  te handelen. Shopperkorting.nl geeft hiervoor echter geen enkele garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het overschrijden van deze termijn noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
  3. Een Vrijgegeven Saldo van 10,00 Euro of meer kan worden overgemaakt naar uw Nederlandse bank- of girorekening.
  4. Een Vrijgegeven Saldo van 10,00 Euro of meer kan alleen worden overgemaakt naar uw Nederlandse bank- of girorekening.
  5. Het is niet mogelijk om slechts een gedeelte van het Vrijgegeven Saldo te laten uitkeren.
  6. Het valt binnen uw verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de aanwezigheid van de juiste adres-, persoons- en rekening gegevens. Shopperkorting.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het door u aanleveren van onjuiste adres-, persoons- of rekeninggegevens noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
 1. Account
  1. Een account ‘in goede staat’ voldoet aan de volgende voorwaarden:
   1. U bent inwoner van Nederland en minimaal 16 jaar oud.
   2. U gebruikt uw account alleen voor uzelf en uw persoonlijke Transacties. Het gebruik van uw account door derden is niet toegestaan.
   3. Uw account is op geen enkele wijze geassocieerd (geweest) met zaken die door Shopperkorting.nl als beledigend, frauduleus of anderszins schadelijk zijn aangemerkt.
   4. Uw account en uzelf zijn nimmer betrokken geweest bij enige activiteit waarbij, zonder voorafgaande toestemming hyperlinks naar de Website zijn gepubliceerd voor eigen financieel gewin.
   5. Uw account is op geen enkele andere wijze door Shopperkorting.nl.com als ongeldig beoordeelt.
  2. Daar waar een account voor een periode van 12 maanden of meer geen activiteit vertoont behoudt Shopperkorting.nl zicht het recht voor het account te beëindigen en eventuele uitstaande Transacties te verbeuren.
  3. Shopperkorting.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor een account, zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande aankondiging, te beëindigen en eventuele uitstaande Transacties te verbeuren dan wel toegang tot de Website te weigeren.
 1. Uw verantwoordelijkheden
  1. Het valt binnen uw verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de aanwezigheid van de juiste adres-, persoons-,email- en rekeninggegevens. Shopperkorting.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het door u aanleveren van onjuiste adres-, persoons- of rekeninggegevens noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
  2. De Website en de Korting zijn afhankelijk van de acceptatie van cookies door uw webbrowser. Het valt binnen uw verantwoordelijkheid dat deze mogelijkheid in uw browser geactiveerd is.
  3. U gaat ermee akkoord email-communicatie te ontvangen betreffende uw account.
  4. U gaat ermee akkoord aanbiedingen of interessante acties te ontvangen van derden.
 1. Externe hyperlinks
  1. De Website bevat hyperlinks en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan Shopperkorting.nl evenmin verantwoordelijkheid dragen.
 1. Intellectueel Eigendom
  1. Shopperkorting.nl is eigenaar of licentiehouder van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie, zonder toestemming, in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 1. Privacy bescherming
  1. Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de Website gaat u er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases.
  2. Shopperkorting.nl respecteert uw privacy en zal er voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de Shopperkorting.nl databases zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma's waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd.
  3. De Website zal de door u aangeleverde persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen waar dit niet (wettelijk) noodzakelijk is. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de Website en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld ten bate van marketingdoeleinden.
  4. Om Shopperkorting.nl in staat te stellen de Website op uw persoonlijke situatie toe te spitsen, wordt door de Website gebruik gemaakt van Cookies.

            9.    Toepasselijk recht  

  1. De Nederlandse Wetgeving ten aanzien van de privacy bescherming is van toepassing. Ook is Nederlands recht van toepassing op de Website.